REGULAMIN Strona www.bigparty.pl zwana dalej "Sklepem Internetowym Big Party" jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paweł Polatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski" z siedzibą w Łodzi przy  ul. Rokicińskiej 66, 93-302 Łódź,  NIP: 7282194420, REGON: 473217405. I. Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy Big Party prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do Pawła Polatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski". 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Big Party może być osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - konsument oraz osoba nieposiadająca statusu konsumenta - przedsiębiorca. 3. Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym Big Party Klient powinien zapoznać się z poniższym regulaminem. 4. Podane na stronach Sklepu Internetowego Big Party ceny obowiązujące w dniu zawiązania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy. 5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym Big Party podawane są w złotych polskich i zawierają zarówno cenę netto jak i cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT. 6. Sklep Internetowy Big Party zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów. II. Zamówienia 1. Zamówień w Sklepie Internetowym Big Party można dokonać poprzez stronę www dostępną na domenie oraz www.bigparty.pl. 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Big Party można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym Big Party można składać poprzez umieszczenie wybranych towarów w "Koszyku", a następnie wypełnienie formularza zamówienia. 4. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient w Koszyku otrzyma podsumowanie zamówienia, które złożył między innymi ze sposobem płatności wybranym przez Klienta oraz sposobem dostarczenia towarów wybranym przez Klienta, a następnie aby związać się umową na odległość Klient będzie zobowiązany złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie odpowiedniej  ikony. 5. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta. 6. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Big Party w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. III. Czas i forma realizacji zamówień 1. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Big Party są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka i dostarczany przez firmę kurierską Siódemka w ciągu 3 dni od dnia nadania. 3. Obowiązujące w Sklepie Internetowym Big Party formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce "Koszty i zasady dostawy". 4. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta. 5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki  w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kuriera i w jego obecności spisać protokół reklamacji. IV. Płatności 1. Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana w formie za pobraniem czyli gotówką - przy odbiorze towaru przez Klienta od kuriera lub w formie przedpłaty poprzez tradycyjny przelew elektroniczny na konto Pawła Polatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski" podane na stronie Sklepu Internetowego Big Party. 2. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać swoją firmę wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi nr NIP. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient zgadza się na wystawienie przez Pawła Polatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski" faktury VAT bez jego podpisu. 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie za pobraniem procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto Pawła Polatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski". 4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie 7 dni od daty jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.   V.  Reklamacje 1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub ujawnienia defektu podczas jego użytkowania lub uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas dostawy  Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. 2. W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres ul. Rokicińska 66, 92-302 Łódź oraz wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@bigparty.com.pl informującej o wysłaniu reklamacji. 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru  pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem produktu. 4. Sklep Internetowy  Big Party w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i wyśle odpowiedź drogą elektroniczną, na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Należy zachować otrzymaną wiadomość jako potwierdzenie przyjęcia produktu do reklamacji. 5. Sklep Internetowy  Big Party w terminie 30 dni od daty wydania pozytywnej decyzji dotyczącej reklamacji, zobowiązuje się do zrealizowania zgłoszonej reklamacji. Wskazane terminy mogą zostać wydłużone w uzasadnionych przypadkach, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany . VI. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny  w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Big Party. 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. Paweł Polatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Bigparty Paweł Polatowski” ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Paweł Polatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski" dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 4. W przypadku, gdy Paweł Polatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski" nie zaproponował, iż sam odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy Big Party odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi. 6. W przypadku, gdy odstąpienie przez Klienta od umowy, w sytuacji w której na jego żądanie została wystawiona faktura VAT Klient ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę i przesłać ją na adres Pawła Polatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Big Party Paweł Polatowski". VII. Ochrona danych osobowych 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia. 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Big Party zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18..07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami.